Skip to content

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

MONTAN Skog & Juridik AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom ramen för verksamheten. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får förfrågningar eller påbörjar ett uppdrag.

Vi samlar in uppgifter för våra kunder och, när det anses nödvändigt, för
övriga personer som kan förekomma i uppdraget så som exempelvis motparter, motpartsombud, vittnen eller andra kontaktpersoner. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, förutom när så följer av lag, men om du inte gör det kan det medföra att vi exempelvis inte kan åta oss uppdrag för dig. Vi kan även komma att samla in och behandla uppgifter från våra leverantörer, samarbetspartners och i samband med föreläsningar eller andra affärsmässiga kontakter.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in är: namn, personnummer, e-postadress, uppgifter om uppdraget som rör dig, uppgift om fakturering och betalningspåminnelse.

Vi behandlar personuppgifter med stöd av lag för att kunna genomföra jävskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för
redovisnings- och faktureringsändamål. Vi behandlar även personuppgifter för att marknadsföra vår verksamhet.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter såvida det inte krävs för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut alternativt beslut av domstol eller det särskilt överenskommits mellan MONTAN Skog & Juridik AB och dig. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt inom ramen för ett visst uppdrag är för att tillvarata dina rättigheter eller vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra ett uppdrag

MONTAN Skog & Juridik AB sparar personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen samt i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag. 

Personuppgifter som ingått i ett uppdrag sparas som bokföringsunderlag och i enlighet med den arkiveringsskyldighet som åvilar MONTAN Skog & Juridik AB, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller längre tid om detta efter en noggrann avvägning anses nödvändigt på grund av ärendets natur.

Du har alltid rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter och på vilket sätt vi använder dem. Om någon uppgift skulle visa sig vara felaktig har du rätt att begära att vi ska rätta uppgiften. Du kan även ha rätt att begära att uppgiften ska raderas eller att behandlingen av personuppgiften begränsas. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkta marknadsföringsändamål.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig är MONTAN Skog & Juridik, Gamla Nisssastigen 19 c, 314 41 Torup.

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på johan@montan.nu. Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du även kontakta Datainspektionen.